Stiftsrådet i Aarhus Stift
Årshjul for stiftsrådet

Årshjul for Stiftsrådet i Aarhus Stift


Januar 
Medio januar:
 Bede provstiudvalgene om at indsende ligningsbeløb med henblik på at kunne beregne størrelsen af det bindende stiftsbidrag.  

Ultimo januar:
udarbejder regnskab for bindende stiftsbidrag fra året før, så snart det er muligt, og sørger for at eventuelle rettelser til regnskabet kan nå at komme med, inden der lukkes for regnskabet. 

Ultimo januar:
Forslag fra Fælles Kapitalforvaltning vedrørende fastsættelsen af udlåns- og indlånsrenten for det kommende år.  

Februar 
1. februar: 
Frist for stiftsrådets udvalg til at komme med udkast til overordnet budgetforslag for udvalget for det kommende år. 

Medio februar: 
Stiftsudvalg fremsender regnskab til stiftsrådets godkendelse. 
Bede stiftsudvalgene give status. 
Forretningsudvalgsmøde.  


Ultimo februar:
Stiftsrådsmøde.  
Rammen for det bindende stiftsbidrag fastsættes på baggrund af budgetudkast. Renten for indlån og udlån af stiftsmidlerne fastsættes. 
Formanden gives fuldmagt til at underskrive årsrapporten på stiftsrådets vegne. 
Oversigt over ydede lån af stiftsmidlerne fremlægges til orientering. 
Udlånspolitik til gennemsyn (ikke nødvendigvis hvert år)  
Udmelding til provstiudvalgene og menighedsrådene om rammen for det bindende stiftsbidrag samt indlåns- og udlånsrente for det kommende år. 
Oversigt over udgifter til det mellemkirkelige udvalg. 

Marts 
1. marts:  
Sidste frist for udmelding af rammen for det bindende stiftsbidrag til provstiudvalgene, jf. § 1, stk. 2 i cirkulære nr. 65 af 3. august 2009 om udskrivning af bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteterne i stifterne. 
 
Marts: 
Økonomimedarbejder udarbejder årsrapport. Årsrapporten skal forelægges stiftsrådet til godkendelse og indsendes underskrevet af stiftsrådets formand til Kirkeministeriet, jf. bekendtgørelse om bestyrelse af kirke- og præsteembedekapitalen § 11, stk. 1 og § 14. Fristen følger fristen for stiftets årsrapport. 

Årsrapport for det bindende stiftsbidrag sendes til stiftsrådets medlemmer til orientering, så snart materialet er udarbejdet. 

April 
1. april: 
Stiftsrådet skal inden denne dato have fastsat renten for indlån og udlån for det efterfølgende år, jf. Regnskabsinstruks for stiftsmidler afsnit 3.4. 

Årsrapport for det bindende stiftsbidrag for det forgangne år skal inden denne dato offentliggøres på stiftets hjemmeside, jf. cirkulære om udskrivning af bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteter i stifterne § 4, stk. 2. 
Ultimo april: 
Økonomimedarbejderen laver budgetopfølgning for det bindende stiftsbidrag for 1. kvartal.   

Maj 
Primo maj: 
Stiftsudvalg indsender regnskab for det forgangne år. 
Bede stiftsudvalgene give status.  
Forretningsudvalgsmøde.  
Medio maj Stiftsrådsmøde (konference i lige år) 
Godkendelse af stiftsudvalgenes regnskab for det forgangne år. 
Skrive til stiftsudvalgene og bede dem om at fremsende endelige budgetønsker for det kommende år, samt oplysninger om forventninger vedrørende årets budget.   

August  
August: 
Økonomimedarbejderen laver budgetopfølgning for det bindende stiftsbidrag for 1. og 2. kvartal. 
Medio/ultimo august: 
Forretningsudvalgsmøde 

Ultimo august/primo september: 
Stiftsrådsmøde. 
Fastlæggelse af mødedatoer for det kommende år, både for ordinære møde og evt. møder med udvalg/provstiudvalg. 

Oktober  
Primo oktober: 
Stiftsudvalg indsender forslag til endeligt budget og budgetønsker for det kommende år.  
Økonomimedarbejderen laver budgetopfølgning for det bindende stiftsbidrag for 1., 2. og 3. kvartal. 
Bede stiftsudvalgene give status. 
Primo oktober:
Forretningsudvalgsmøde.
 
Ultimo oktober: 
Stiftsrådets budgetmøde. 
Godkendelse af stiftsudvalgenes budget for det kommende år. 
Endelig fastlæggelse af kommende års budget.  
Valg af formand, næstformand samt gejstligt medlem til forretningsudvalget. 
Valg af repræsentant til budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. 
Aktivitetsplan for det kommende år. 
Evt. konstituerende møde med valg af forretningsudvalg samt øvrige repræsentanter til råd, udvalg m.v. 

December                                            
Medio december: 
Skrive til stiftsudvalgene og bede dem fremsende et overordnet budgetforslag for udvalget for budgetåret, så oplysningerne er stiftsrådet i hænde senest den 1. februar. 

Godkendt på stiftsrådsmøde den 8. februar 2018.