Fortsæt til hovedindholdet
Landemode 2022
Referat fra landemodeforhandlingerne den 31-08-2022
Gruppebillede af stiftets provster

Referat fra landemodeforhandlingerne i Aarhus Stift den 31. august 2022

Den 31. august 2022 blev Aarhus Stifts landemode afholdt med biskop Henrik Wigh-Poulsen, stiftamtmand Jacob Hess, stiftets provster samt stiftspersonale.
Fraværende var provst Benedikte Pedersen og Annette Bennedsgaard.

 

Velkomst ved biskoppen

Biskoppen bød velkommen til landemodet og rettede en særlig velkomst til stiftamtmand Jacob Hess, til uddannelseskonsulent Anni Albæk, til specialkonsulent Trine Sofie Hansen og kommunikationskonsulent Asger Meller Jørgensen. Og så naturligvis en velkomst til René Høeg, som er ny provst i Favrskov Provsti.

 

Biskoppens beretning

Aktuelle kampagner

Biskoppen nævnte de kampagner, som aktuelt kører i DR om arbejdsmiljøet i folkekirken og folkekirkens særstatus i forhold til ligebehandlingsloven. Folkekirkens særstatus i ligebehandlingsloven daterer sig tilbage til 1978, som giver mulighed for at fravige loven i forbindelse med ansættelse af præster.

Biskoppen finder bestemmelsen irrelevant, da mænd og kvinder naturligvis skal behandles lige.

Det udfordrer dog rummeligheden i folkekirken og der vil forventeligt komme en dialog mellem biskopperne og kirkeministeren om en eventuel ophævelse af folkekirkens særstatus, idet der også skal tages hensyn til andre trossamfund.

Biskoppen understregede vigtigheden af, at folkekirken forholder sig til det omgivende samfund, samtidig med at præsternes frihedsrettigheder skal sikre en rummelig kirke.

Folkekirkens arbejdsmiljø

I forbindelse med DR’s fokus på arbejdsmiljøet i folkekirken har det særligt været diskuteret, om det to-strengede ledelsessystem i folkekirken udfordrer arbejdsmiljøet. Biskoppen opfordrede til, at man tænker sig godt om inden man ændrer på den folkekirkelige struktur, da man ellers risikerer at tabe det lokale demokrati på gulvet.

Han oplyste, at der har været et møde mellem biskopper og Landsforeningen af Menighedsråd om arbejdsmiljøet i folkekirken. Det var et meget konstruktivt møde og det har bl.a. betydet, at den planlagte arbejdsmiljøundersøgelse af folkekirken fremrykkes.

Det er endvidere aftalt, at man skal undersøge det gældende regelsæt, samtidig med at det skal undersøges, hvor der kan være behov for ny lovgivning, der kan være med til at styrke forbindelsen mellem de to ledelsesstrenge.

Biskoppen bemærkede, at provsterne også i den forbindelse vil få en vigtig opgave og det understøtter processen med at opnormere provstestillingerne.

Der var en drøftelse af de forslag, der er kommet frem i forbindelse med den aktuelle debat, og det blev i den forbindelse bemærket, at der mangler nogle redskaber for at kunne realisere nogle af de mål man sætter sig.

Det blev endvidere drøftet, om en ny struktur kan løse udfordringerne med det to-strengede ledelsessystem, når der samtidig skal tages højde for, at menighedsrådsmedlemmerne er demokratisk valgte.

Himmelske Dage

Biskoppen redegjorde for den proces, der har ledt hen til beslutningen om, at Himmelske Dage i Aarhus Stift i 2025 skal afholdes i Silkeborg.

Biskoppen har været i tæt dialog med stiftsrådet om placeringen af Himmelske Dage.

Det blev oplyst, at sognepræst i Mariager Jacob D. K. Rasmussen er udpeget som formand for lokalkomiteen.

Lønforhandlinger

Stiftskontorchef Jette Madsen orienterede om den kommende proces for lønforhandlinger for præster og provster, herunder er der aftalt en ny lønpolitik for provster.

Der er endnu ikke overblik over, hvor mange midler, der vil være til rådighed til lønforhandlingerne.

Opfølgning på kursus om LUS

Der var enighed om, at det drøftes på et kommende møde med provsterne.

Biskoppens deltagelse i provstikonventer

Biskoppen opfordrede provsterne til at sende ham datoerne for de kommende provstikonventer, da han vil prioritere at komme ud og mødes med præsterne og provsten, når der holdes konventer.

Normering af provstestillinger

Biskoppen orienterede om, at han arbejder på at få provstestillingerne opnormeret til 75 % provst og 25 % præst. Han vil invitere formanden for Præsteforeningen og formanden for Provsteforeningen til en drøftelse herom.

Demensområdet

Esben Thusgård redegjorde for de overvejelser om arbejdet med demens, som han har gjort sig i samarbejde med en af præsterne i Aarhus Nordre Provsti.

Han opfordrede til, at provsterne overvejede, hvordan folkekirken kan arbejde med demens-området – skal det være et frikøb af en præst eller evt. en anden faglighed eller som et udvalg under stiftsrådet.

Der vil blive arbejdet videre med det.

Esben Thusgård nævnte endvidere samarbejdet mellem folkekirken og Svalegangen – United Change – som arbejder med FN’s verdensmål.

Folkekirkens Grønne Omstilling

Esben Thusgård gjorde opmærksom på den pjece, der er udgivet i Aarhus Nordre provsti om biodiversitet på kirkegårdene, som er udgivet i samarbejde med Naturhistorisk Museum.

Biskoppen gjorde provsterne opmærksom på, at sognepræst Lise Palstrøm nu også skal arbejde med Grøn Kirke.

Endelig blev det nævnt, at Aarhus Stift er blevet forsøgsstift under Folkekirkens Grønne Omstilling.

Eventuelt

Dorte Sørensen oplyste om åbent hus i Forum, Aarhus Universitetshospital, den 4. september 2022, og at den nye kirke i Forum indvis den 7. september 2022 af biskoppen.

Dorte Sørensen forespurgte om muligheden for at samarbejde om præsteboligerne, når de nye regler om samarbejde forhåbentlig vedtages.

Dorte Sørensen opfordrede til, at der samarbejdes om at synliggøre kirkegårdenes kvaliteter. Asger Meller Jørgensen orienterede om arbejdet med kirkegårdene.

Jette Marie Bundgaard-Nielsen orienterede om den vejledning om vielser i det fri, der er på vej.

Biskoppen orienterede om næste års præstestævne og det blev aftalt, at Skanderborg Provsti står for tilrettelæggelsen.

Biskoppen takkede for et godt møde.

 

2. september 2022
Jette Madsen