Fortsæt til hovedindholdet
Menighedsråd
Samarbejdsaftaler
" "

Samarbejdsaftaler

To eller flere menighedsråd kan i medfør af menighedsrådslovens § 42a indgå aftale om samarbejde om løsning af de opgaver, der finansieres af kirkekassen i medfør af § 2 i lov om folkekirkens økonomi. De nærmere bestemmelser om samarbejdet optages i en vedtægt, der offentliggøres her på stiftets hjemmeside og kan ses ved at klikke her.

Vedtægten skal indeholde oplysninger om:

  • hvilke menighedsråd der deltager i samarbejdet
  • hvad samarbejdet vedrører
  • finansieringen af samarbejdet
  • tilsyn
  • vilkår for andre menighedsråds optagelse i samarbejdet
  • afgørelse om uenighed om vedtægtens fortolkning
  • vilkår for ophævelse af samarbejdet og om, hvor vedtægten er offentliggjort
  • hvorfra vedtægten kan rekvireres.

I de tilfælde, hvor samarbejdet vedrører enkeltstående aktiviteter, og hvor den eventuelle fælles udgift afregnes umiddelbart og afholdes forholdsmæssigt af de deltagende menighedsråds kirkekasser, kan menighedsrådene undlade at udarbejde en vedtægt.

Dispensation

Såfremt samarbejdet kræver dispensation fra reglerne i kapitel 1-7 og kapitel 9 i denne lov samt regler i lov om valg til menighedsråd, lov om folkekirkens økonomi, lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde og lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. skal de nærmere bestemmelser om samarbejdet, herunder om tilsyn, optages i en vedtægt, der skal godkendes af kirkeministeren.

Når en vedtægt er godkendt, bekendtgøres der på Kirkeministeriets hjemmeside på internettet en meddelelse herom. 

Tilskud

Til fremme af samarbejdsprojekter i henhold til dette kapitel kan kirkeministeren yde tilskud af fællesfonden for 1 år ad gangen. De samlede tilskud kan ikke overstige 1 pct. af landskirkeskatten i det år, for hvilket tilskud ydes.

Yderligere information

Der henvises til Bekendtgørelse af lov om menighedsråd (aktuelt nr. 771 af den 24/06/2013): https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152415