Årsberetning fra provstierne 2019
Årsberetning Syddjurs Provsti 2019

Årsberetning Syddjurs Provsti

v/provst Benedikte Bock Pedersen

2019 har en lang række områder været et interessant år, hvor der er blevet arbejdet på mange fronter. Menighedsrådene er her på kanten af et menighedsrådsvalg godt sammenarbejdede og erfarne til gavn for ansatte, præster og provstiudvalg. Og netop det kommende menighedsrådsvalg med den nye valgprocedure har været noget af det, som har fået fokus den sidste del af 2019 som forberedelse til valget i 2020.

Det lokale menighedsråd er folkekirkens mindste enhed, og det er også den vigtigste. Meget skal og kan løses lokalt og noget andet må løses i fællesskab og på tværs, for på den måde at støtte og løfte det, som også er lokalt.

Årsberetningen vil ikke omhandle alt, hvad der er sket i det forgangne år, men dreje sig om 4 områder, som vi er enige om løses bedst i fællesskab og til gavn for det lokale sogn. 

1. Skolekirkesamarbejdet i Syddjurs fejrer i 2019 sit 25 års jubilæum. Skolekirkesamarbejdet er på alle måder gavnligt og frugtbart. Der er en god og fortrolig tone præster og menighedsråd, lærere og kommune imellem. I foråret arrangerede skolekirke i samarbejde med Syddjurs Kommune et undervisningsforløb for lærere, der underviser i kristendom, 10 lærere gik til prøve og er nu at regne som lærere med linjefag i kristendom. Et fornemt samarbejde mellem skolekirke og Syddjurs Kommune.

Selve jubilæumsfejringen står på tre ben. I forsommeren besøgte skolekirkemedarbejder Pia Nielsen og Maria Baungaard alle lærerværelser med kagemand, kaffe, te, blyanter og krus og selvfølgelig jubilæumsårsplanen for skoleåret 19/20

Fejring af 25 års jubilæet for skolekirkesamarbejdet i Syddjurs

 

9. september var alle lærere inviteret til en undervisningsdag på Rønde Højskole om gudsbilleder, hvor bl.a. Kim Fupz Aakeson bidrog med en tour de force gennem gudsbillederne i sit forfatterskab.
 

Kim Fupz Aakeson ved undervisningsdag på Rønde Højskole


Sidste del af jubilæumsfejringen er en klassekonkurrence om gudsbilleder. Der er 3 klassepræmier, en til hhv indskoling, mellemtrin og udskoling. Et festligt år i skolekirkeregi lakker mod enden.

2. I hele 2019 har der været ansat medarbejdere på personalekontoret, der jo blev etableret 1. november 2018. Først med en medarbejder Suzanne Kvist og siden med HK-hjælp Mette Kildehøj svarende til en samlet fuldtidsstilling delt mellem Nord og Syddjurs Provstier.  Meningen med at ansætte medarbejdere på personalekontoret har været at støtte, hjælpe og vejlede kontaktpersoner med den arbejdsgiveropgave, som et menighedsrådsarbejde jo indbefatter. Det har vist sig at være en temmelig omfattende opgave, men som året lakker mod enden, kan vi i begge provstier se os i mål med at have gennemgået alle ca. 250 ansættelsesbeviser samt naturligvis alle de løbende sager, som handler om lønforhandlinger, konflikter på arbejdspladserne, rekruttering af medarbejdere og så mange andre ting, ligesom det selvfølgelig også indenfor kontaktpersonområdet og medarbejderne imellem drøftes, at der er et menighedsrådsvalg på vej.   Fremadrettet vil der blive arbejdet med at synliggøre folkekirken som den attraktive arbejdsplads, den jo er, det handler om tillid og relationer. 
 

Kirkegårdsleder Bjarne Nielsen og kontaktperson Mogens Michelsen

3. I forhold til den økonomiske fordelingsmodel kirkekasserne imellem har provstiudvalget i 2019 i samarbejde med provstiskyen v/Michael Thruesen gennemarbejdet den måde ligningsmidlerne fordeles på. At fordele pengene mellem kirkekasserne er naturligvis en konstant og løbende proces, og det har været et mål for arbejdet med den samlede økonomi, at den måde, midlerne bliver fordelt på, er så transparent og retfærdig som mulig, og naturligvis er det i samarbejde med menighedsrådene. Provstiskyen er et analyseværktøj, som tager udgangspunkt i den måde midlerne er forvaltet lokalt i sognene. Analyseværktøjet danner basis for en fordelingsnøgle, men den er ikke en fordelingsnøgle i sig selv. Fordelingsnøglen opstår på en måde i samtalen mellem provstiudvalg og menighedsråd.

Begrundelsen for et nyt fordelingsværktøj har været, at der i både provstiudvalg og i menighedsrådene har været et ønske om mere en objektiv og struktureret tilgang til fordelingen af ligningsmidlerne, som samtidig tog højde for de demografiske sammenhænge og bevægelser, der er – også i et landprovsti som Syddjurs Provsti. Fordelingsmodellen har givet større gennemsigtighed og klarhed i forhold til, hvordan ligningsmidlerne fordeles, og det har været en styrke, når det har skullet omfordeles midler både for de menighedsråd, som tildeles midler og de menighedsråd, som skulle afgive midler. Der har simpelthen været et konkret materiale at tage udgangspunkt i, når provstiudvalg og menighedsråd har drøftet den enkelte kirkekasses behov for ligningsmidler. 

Arbejdet med analysemodel og en dynamisk fordelingsnøgle har i Syddjurs Provsti været et pilotprojekt, som har kastet mange interessante aspekter af sig og givet mange relevante indsigter for både provst, provstiudvalg og menighedsråd.

Provstiskyen

 

Afslutningsvist vil jeg omtale et lille godt samarbejde mellem nogle af præsterne her lokalt. Seks præster har mødtes nogle gange i efteråret og har arbejdet med prædikenmateriale til julegudstjenesterne, skoleafslutningerne, afslutninger med børnehaver og på plejehjem. Fantastisk fint og teologisk gennemarbejdet materiale med forskellige vinkler på julefortællingen, alt det som vi nemt kan løbe lidt inspirationstør for i december. Materialet er kommet alle kollegerne i provstiet til gode, fordi det rundsendes til fri afbenyttelse – igen noget løses bedst i et fælles rum og en fælles samtale - også når det kommer til de lokale gudstjenester til jul.