Årsberetning fra provstierne 2019
Årsberetning Aarhus Søndre Provsti 2019

Årsberetning Aarhus Søndre Provsti

v/provst Jette Marie Bundgaard-Nielsen

Festlige anledninger

Inden for det seneste år har vi restaureret 3 kirker i Aarhus Søndre Provsti. Det har været store projekter med opsparing over flere år. Det er en tilfældighed, at alle tre kirker blev genåbnet i 2018 og 2019 med festgudstjenester ved biskop Henrik Wigh-Poulsen:

Ormslev Kirke den 2. december 2018, Mårslet Kirke den 14. april 2019, Viby Kirke den 25. august 2019.

Ligeledes har den ene præstebolig i Ravnsbjerg Sogn undergået en større restaurering, inden Rebecca Holst Andersen begyndte i sit nye embede i sognet.

Nedenfor beskriver menighedsrådene de vigtigste elementer i restaureringerne.

Festlig anledning var der også i Tranbjerg, søndag den 13. januar 2019, hvor vi indsatte ny præst i Tranbjerg: 
Mia Dyreborg Knudsen.

Indsættelse af sognepræst Mia Dyreborg Knudsen

Den 27. oktober blev Karen Holm Agersnap indsat som barselsvikar i Beder og Malling Sogne, hvor hun afløser Line Villefrance indtil efteråret 2020.

Søndag den 6. oktober 2019 kunne Kirsten Hald fejre 40 års jubilæum i Holme.

Hverdagen med understøttelse af menighedsrådene:

Inden for det sidste år har vi fået grundlagt en god understøttelse af menighedsrådenes daglige arbejde inden for de fire områder: Økonomi, personale, bygninger og kommunikation.

Det fælles regnskabskontor har fungeret gennem flere år. Lige før jul ansatte vi Pernille Weldingh som personalekonsulent, og pensioneret arkitekt Klaus Andersen bistår menighedsrådene med store bygningsmæssige forhold, hvor han hjælper med indhentning af tilbud og beskrivelse af opgaven. Sidste ansættelse er den digitale kommunikationsrådgiver Elisabeth Kjærgaard Vigh, som i samarbejde med de andre Aarhus-provstier skal bistå menighedsrådene på de sociale medier med vejledning af de lokale medarbejdere.

Sidst men ikke mindst har vi fået ny sekretær på provstikontoret, som er en utrolig vigtig samlende stilling i forhold til at få et provsti til at fungere i det, vi kan kalde maskinrummet: Mathias Hede Madsen.

I den kommende tid arbejder vi med en fælles løsning for udvikling af kirkegårdene med implementering af de udviklingsplaner, der bliver mere og mere nødvendige med de ændrede gravstedsformer.

DropInDåb

Desuden arbejder vi i provstiet fælles med udvikling af nye dåbstiltag som DropInDåb. Fredag den 29. marts 2019 afviklede 10 præster 28 dåb på tre timer, hvor forskellige mennesker droppede in i Fredenskirken.

En første erfaring med DropInDåb (af Lisbeth Lindegaard, sognepræst i Skåde)

En fredag eftermiddag i marts havde 1 provst, 10 præster, 2 degne, 1 kirketjener, 3 organister og 3 frivillige fra Aarhus Søndre Provsti sat hinanden stævne i Fredenskirken for at holde DropInDåb. Alle var spændte på, om der overhovedet ville komme nogen for at blive døbt. Bekymringen blev dog gjort til skamme, for da vi ankom, stod folk allerede i kø, og i løbet af de følgende 2 timer døbte vi 28 mennesker. Børn og voksne, unge og ældre. Grundene til, at de fremmødte ikke var blevet døbt, var forskellige. Mange havde længe næret ønske om dåb, men kunne af forskellige grunde ikke se sig selv døbt i en gudstjeneste søndag formiddag. Men med DropInDåben var tærsklen til kirken tilsyneladende blevet gjort lavere for dem.

Ved DropInDåben var kirkerummet indrettet, så der kunne afvikles dåbssamtaler nede i kirken, samtidig med, at der var dåb oppe ved døbefonten. Der var orgelmusik, som lagde sig rundt om det hele. Dette skabte både et fælles rum og mindre rum, så dåbssamtalerne kunne foregå fortroligt og uforstyrret, mens man var lige så uforstyrret omkring døbefonten. Stemningen var intens, præget af nærvær og ro. Efter dåben var der i et tilstødende lokale mulighed for en lille fejring med kaffe, bobler og kransekage, og den døbte fik naturligvis en dåbsgave: en bibel efter eget valg.

Det var en stor oplevelse at være med. Det var bevægende, højtideligt og meningsfuldt. Der var dybde og substans i dåbssamtalerne – det angik noget vigtigt! – og med selve dåben blev et menneske indlemmet i den kristne menighed, akkurat som om søndagen. I Aarhus Søndre glæder vi os til at holde DropInDåb igen, og er spændte på, om det kun har nyhedens interesse, eller om det vil vise sig at være et ”dåbs-supplement”, der er kommet for at blive.

 

DropInDåb

Hvert år mødes flere sogne til Pinsegudstjeneste i Hørhaven

Provster til DHL 2019

DHL er blevet en god kollegial anledning til at gøre noget aktivt sammen. Både præster og provster var mødt op i år for at løbe og gå sammen med biskoppen og stiftet.

Menighedsrådenes beskrivelse af kirkerenoveringerne:

Ormslev Kirke (af sognepræst Erik Kelstrup)

En af de første dage i juni 2018 lukkede Ormslev Kirke for adgang for offentligheden. Søndagenes gudstjenester blev flyttet ned i et midlertidigt kirkelokale indrettet i sognegården i Stavtrup, og det blev aftalt med to imødekommende menighedsråd ved hhv. Ravnsbjergkirken og Sdr. Årslev kirke, at vi måtte bruge deres kirker til henholdsvis begravelser og vielser.

Og så kunne renoveringen af Ormslev Kirke gå i gang. Den forløb over et halvt år. Det lykkedes at overholde tidsplanen, så kirken kunne genåbnes 1. søndag i advent. Det skyldtes et nærværende byggeudvalg, dygtige håndværkere og ikke mindst en kompetent ledelse af byggeriet af Mia Rahbek Andersen fra arkitektfirmaet Linjen i Horsens. Renoveringen kom til at koste ca. 3 millioner kroner, som provstiudvalget havde bevilget. Budgettet blev overholdt.

Menighedsrådet i Ormslev benyttede lukningen af kirken til at få ordnet en lang række forhold: gulvet fik nye fuger og blev lakeret, væggene blev nykalket, vinduerne afrenset og malet, og så gennemgik inventaret en større restaurering. Kirkebænkene blev udskiftet. Vi fik nye mere harmoniske og siddevenlige bænke. Hynderne på knæfald og bænke blev skiftet. Orglet gennemgik en større reparation. Alteret med en bemaling fra 1719 blev afrenset. Nye skabe blev sat op i våbenhus og bag ved orglet, ligesom kirken fik nye nummertavler. Våbenhuset fik radiatorer, og de tekniske installationer blev forbedret. Der blev også sat to nye ”lysbuer” op i hhv. koret og ved orglet. Det har gjort kirken meget mere lys og venlig.

Men en af de største forandringer kom med en helt ny farvesætning af kirken. Her spillede konservator Kurt Nedergaard en afgørende rolle. I et nært samarbejde med menighedsrådet ændrede han grundtonen i kirkerummet fra grøn til blå, og kirkebænkene blev tilføjet et enkelt, men levende guldstaferet mønster inspireret af nodeskriften i Niels Jespersøns graduale fra 1573. Det var stort set alt inventaret undtagen de historisk bevaringsværdige dele, som fik nye farver: dele af alteret, knæfaldet, dele af prædikestolen, bænkene, ekstra-stolene og orglet.

Farvesætningen fremstår i dag som meget vellykket, og renoveringen forløb i det hele taget yderst tilfredsstillende. Der var kun nogle få udfordringer, som skulle håndteres undervejs, og selv om vi efterfølgende har fortrudt en lille smule, at vi ikke fik vores ventilationsanlæg med i renoveringen, så må resultatet siges at være meget vellykket. Den ”nye” kirke har da også sidenhen fået mange rosende ord med på vejen.

 

Renovering af Ormslev Kirke

Mårslet Kirke (af formand Erik Lund Sørensen)

I Mårslet har der længe været ønske om renovering af kirken indvendigt. Væggene har været tilsværtede op over alle radiatorer. I 2008 blev vores epitafium nedtaget fordi det var i en dårlig forfatning. Betingelsen for at få det hængt op på sin plads var at varmeanlægget blev ændret, således at der ikke var varmeapparat direkte under epitafiet.

Kirkeministeriets varme-, energi- og klimakonsulent har tidligt i forløbet konstateret at der skulle monteres nyt og mere varmeeffekt for at undgå denne tilsværtning.

Menighedsrådet nedsatte derfor et udvalg i 2013 til at beskrive de ønsker, vi havde til en renovering, såfremt det ville blive muligt at få det udført. Ønskerne skulle ende med en beskrivelse, der kunne bruges til en arkitekt. Vi besøgte mange kirker undervejs og forhørte os om arkitekter.

For at montere nyt varmeanlæg skulle bænkene ud og gulvet brydes op, og dermed blev det en renovering med et stort omfang, og det skulle overvejes grundigt, hvad der skulle udføres og dermed, hvad der var rettidigt omhu.

Med vores beskrivelser af ønsker blev der indgået aftale med arkitekt Mette Viuf Larsen ved VMB-arkitekterne i 2015. Der var allerede indhentet rapporter fra Nationalmuseet for historisk inventar, kalkmalerier og en vurdering af bænkenes alder og stand.

Vi var klar til at starte flere gange, men vurdering af de kirkelige myndigheder, projektbeskrivelser, ændringer, udbud og kontrahering med håndværkere tager tid, og først i 2018 kunne vi starte med arbejdet.

30. april 2018 kunne vi sammen tømme kirken efter forårets sidste konfirmationer.

En del af projektet var nye bænke, så vi startede med at sælge de gamle bænke. Mange af dem står enkeltvis i hjemmene her i Mårslet. Det glæder vi os over.

Palmesøndag den 14. april 2019 kunne vi så invitere til genindvielse af Mårslet Kirke og vise resultatet frem for alle.

Efter mange diskussioner blev det plant gulv, med teglsten i hele kirken. Nu er kirken tilgængelig for alle, og det er med et lyst og flot gulv, med et mønster som ses på billeder fra ca. 1906.

Kirken er kalket, og med det lyse gulv, ser kirken mere rummelig ud.

Der er monteret nye bænke i mørkeblå nuance, og det er valgt for at give ro og modvægt til alt det lyse. Når man kigger godt efter på bænkegavle, er der et mønster, der går ned gennem kirken. Det er Giber Å’s slyngning i Mårslet Sogn. Vi havde set mange andre mønstre, inden vores præst fik den ide. Der er nye hynder i dæmpede farver og en lidt stærkere farve på knæfald.

Der er hængt nye lysekroner op i hele kirken, og vi synes at de er med til at give en enkelthed som passer, og så har vi bevaret to lampetter med indskrift, som er anbragt i tårnrummet ved siden af orgelet. Der blev installeret et nyt tidssvarende lydanlæg.

Der er mange andre detaljer, som ikke kan ses, men bare er der. Som omtalt et helt nyt varmeanlæg med varme under bænkene. Tidligere havde vi en kælder på kirkegården med varmeveksler.

Varmeveksleren er nu flyttet til kapellet og kælderen er nedbrudt.

For at få udført mange af vore ønsker til projektet, imens kirken var lukket, blev der søgt mange fonde. Vi er blevet rigtig flot tilgodeset med bevillinger fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond, Sallingfondene og Nordea fonden.

Projektets pris 6,3 mill. kr.

Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen A/S

Mårslet Kirke efter indvendig renovering

Viby Kirke (af formand Hans Christian Feindor)

Vibys kirke fra sidst i 1100-tallet er blevet gennemgribende renoveret. Kirkens indvendige vægge var blevet stærkt snavsede iblandet mikroorganismer, endvidere var lydanlægget slidt og umoderne, varmesystemet uhensigtsmæssigt og alt indvendigt trængte til en kærlig hånd.

Kirken fremstår nu nykalket, nymalet og med nyt smukt klinkegulv samt med moderne lyd-, el- og varmeinstallationer. Der er ved omflytning af ligsten skabt bedre og mere moderne forhold i våbenhuset, og så er ”snubletrin” foran alteret blevet fjernet.

Viby Kirke efter indvendig renovering

En nutidig præstebolig på Selmersvej i Ravnsbjerg Sogn (af formand Christian Tuemand)

Med vor tids præstemangel oplever vi, som menighedsråd, at det er vigtigt, at vi påtager os opgaven med at stille tidssvarende og nutidige embedsboliger til rådighed for vores præster for at gøre embedet mest mulig attraktivt. I forbindelse med Ravnsbjergkirkens præsteskift i 2018 fik vi muligheden for at modernisere vores ene embedsbolig, så den nu fremstår opdateret, lys og indbydende for en moderne præstefamilie.

Embedsboligen, der ligger ca. 400 m fra kirken, er opført i 1978 og har et boligarealet på 164m² plus 16 m² kontor og 90 m² kælder. 
Boligen fremstod inden renoveringen, som det var tidstypisk for huse fra den tid, med et lille køkken med en mindre spiseplads samt tilstødende spisestue. En meget lille entre og et gangareal uden dagslys som forbindelsesgang mellem husets tre værelser og de øvrige rum. Badeværelser og toiletter var med mørke klinker og boligen fremstod i det hele taget en smule mørk og dyster.

Moderniseringens helt store fokus var derfor at give boligen mere lys. Dette gjorde vi ved at udskifte vinduer og døre både ude og inde. Herudover fik boligen nye gulve og de mørke listelofter er nu udskiftet med nye hvide gipslofter, ligesom værelsernes indbyggede, træfarvede garderobeskabe blev udeskiftet med nye, hvide skabe med skydedøre. 
Køkken og spisestuen er blevet lagt sammen og udgør i dag et stort lyst og indbydende køkken/alrum der er centralt placeret i huset og nu har lysindfald fra to sider, hvilket gør rummet lyst på alle tider af døgnet.
Entre og gangareal er blevet sammenlagt, så der i dag er lysindfald i hele området.
Badeværelserne er moderniseret, så de fremstår lyse med ny sanitet og nyt inventar, ligesom der i kælderens gamle toilet nu også er etableret en bad.

Renoveringen beløb sig samlet til 1.143.000 kr.

Ravnsbjergkirkens embedsbolig på Selmersvej er med denne renovering gået fra at være et typisk 70’er hus med lavt til loftet og begrænset lysindfald til at virke meget større, lysere og mere tidssvarende – til glæde for både sognet, menighedsrådet og ikke mindst vores nye præst og hendes familie.