Årsberetning fra provstierne 2018
Årsberetning Skanderborg Provsti

Årsberetning Skanderborg Provsti

af Jacob Køhn Andersen, Provst for Skanderborg Provsti

Status

Det går godt i Skanderborg Provsti. Vi har mange medlemmer, en god økonomi, dygtige og engagerede menighedsråd og ansatte og mange frivillige i det lokale. Der er en stor interesse for det kirkelige liv i dets forskellige afskygninger, og der er i det hele taget en stor folkelig velvilje overfor kirken.

På provstikontoret lægger vi stor vægt på at hjælpe og vejlede menighedsrådene, der fortjener stor respekt for deres indsats. Provstiet er til for deres skyld – ikke omvendt.

I den sidste halve snes år har betjeningen af de enkelte menighedsråd blandt andet været båret af vores personalekonsulent, Pernille Weldingh, som vi har ansat i samarbejde med vores gode naboprovsti, Favr- skov Provsti. Efter et årti har Pernille opsagt sin stilling for at søge nye udfordringer, og det bliver også en udfordring for os.

Samarbejde og udvikling på kirkegårdene

Et arbejde, der har fyldt stadig mere i både provstiets økonomi og menighedsrådenes arbejde, er omlægningerne af de mange kirkegårde. Der bliver arbejdet målrettet på at tilpasse kirkegårdenes anlæg til nutidens og fremtidens begravelsesformer.

Helt konkret bliver mange ubrugte kistegravsteder omlagt til urnegravsteder. Herudover bliver større ubrugte områder lagt ud i græs eller anden vedligeholdelseslet beplantning.

Samtidig har menighedsrådene også fokus på kirkegården som et sted for de levende. Omlægningerne er aldrig bare ørkesløs rationalisering. Der bliver lagt stor vægt på kirkegårdens herlighedsværdi. Det skal være et godt sted at komme. Og rundt omkring i sognene finder menighedsrådet sammen med de dygtige ansatte smukke løsninger.

Et særligt initiativ, som er ved at tage form, er et samarbejde mellem seks kirkegårde. Det er Veng, Mesing, Ovsted, Tåning, Hylke og Vorladegård sogne. Med indgangen til det nye år skal de ansatte ved kirke- gårdene arbejde sammen om at løse opgaverne, og vi er spændte på, hvordan det kommer til at gå.

Der er ikke umiddelbart tale om en spareøvelse. Det handler nok så meget om at give de ansatte mulighed for et godt kollegaskab, ligesom et større arbejdsfællesskab også giver en anden fleksibilitet i forhold til afvikling af ferie og andre former for fravær.

Præsterne

På præstesiden er der kommet flere nye til, ligesom der i skrivende stund er et par vakante embeder.

Ved årets begyndelse fik Skanderborg ny præst i skikkelse af Jendre Andreas Nørby Fyhn. Senere på året, i august, blev Katja Stritzinger ansat som sognepræst i Hørning-Blegind-Adslev – i en stilling som Christina Kleis forlod til fordel for udfordringer udenfor stiftet.

I årets sidste halvdel har vi taget afsked med Benedikte Vejlby Baggesgaard, som er blevet sognepræst i Holme. Benedikte har være i Ovsted, Tåning og Hylke sogne i mere end 20 år. Den samme lange tjenestetid gælder Erik Bredmose Simonsen i Dover, Alling og Tulstrup. Erik går på pension med udgangen af indeværende år.

De to embeder er foreløbig vakante, og vi afventer en renovering af de tilhørende præstegårde.

Fremtiden

De kommende år bliver spændende. Ikke kun på kirkegårdene, hvor udviklingen allerede har været i gang længe. Et nyrenoveret orgel er ved at komme på plads i Hørning Kirke, ligesom Ry Kirke arbejder på at få udskiftet deres orgel. Det ville i det hele taget glæde mig, hvis musiklivet fik en endnu mere fremtræden- de placering i det kirkelige liv. Det er et område, hvor kirken i høj grad tager ansvar og i udpræget grad er kulturbærende for hele samfundet.

I 2019 begynder vi også at stable en skoletjeneste på benene i Skanderborg Provsti. Der findes allerede skoletjenester mange steder, men hos os har vi ingen. Imidlertid er en skoletjeneste efterspurgt af mange og kan også blive et godt eksempel på det gryende samarbejde med de kommunale aktører. Provstiudvalget har af samme grund valgt at prioritere dette arbejde økonomisk fra og med det nye år.

Som bekendt er der også de mere fundamentale ting. Alt det, der hører med til kirkens almindelige drift. Dover, Alling og Tulstrup skal finde en ny præst. Der forestår også en større renovering af den gamle præ- stegård i Sneptrup, førend embedet i Ovsted-Tåning-Hylke kan besættes endeligt. Alt sammen noget vi glæder os til at virkeliggøre.

Endelig vil vi på provstikontoret og i provstiudvalget gøre os umage med at gøre vilkårene for menigheds- rådene så tålelige som muligt. Der er mange regler og bestemmelser at forholde sig til for sagesløse folkekirkedanskere. De gør det godt, men har selvsagt også brug for al den opbakning, de kan få. Både økonomisk og rådgivningsmæssigt. Det bliver vi forhåbentlig endnu bedre til i fremtiden.