Årsberetning fra provstierne 2018
Årsberetning Odder Provsti

Årsberetning Odder Provsti

Arbejdsmiljø og kulturarv

Et menighedsråd har ansvar for mangt og meget. Rådet skal blandt andet sørge for, at det er sikkert at arbejde og færdes i kirkerne og på kirkegården. Samtidig skal rådet tage vare på den kulturarv, der er gemt i kirkens bygninger og på kirkegårdene. Der findes love og vejledninger for det meste, men der skal også foretages mange skøn. 

Det forløbne år har givet anledning til mange overvejelser over, hvad man forstår ved et sikkert arbejdsmiljø. I Hundslund Kirke blev der dokumenteret forekomst af skimmelsvamp. Og på alle provstiets kirkegårde blev det ved en screening konstateret, at mange gravsten stod ustabilt, nogle endda meget ustabilt. Men hvor slemt skal en kirke være angrebet af skimmelsvamp, før den lukkes? Og hvor ustabil skal en gravsten være, før der foretages noget for at forebygge, at nogen kommer til skade? 

I Hundslund Kirke besluttede provsten, at kirken måtte lukkes midlertidigt, indtil den var blevet saneret for skimmel. Det viste sig heldigvis, at forekomsten af skimmel i kirken med ret enkle midler og en gennemgående rensning af orglet, kunne nedbringes. Kirken kunne derfor åbnes igen efter få måneder. Mens kirken var lukket, fik præst og menighedsråd indrettet en midlertidig kirkesal i Kirkehuset, og kirkelige handlinger blev afviklet i en af de omkringliggende kirker. 

Med hensyn til stabilisering af gravstenene ønskede menighedsrådene, at man hjalp hinanden med at finde ud af, hvad der kunne og skulle gøres. Ved det indledende budgetsamråd i foråret tilsluttede 7 ud af 8 menighedsråd sig et formaliseret samarbejde om opgavens løsning. 

Samarbejdet fik hjemsted i Ørting-Falling sogne, og repræsentanter fra de øvrige sogne trådte til for at bistå med at afdække problemstillingerne og finde løsninger. 

Bølgerne er gået højt i dette samarbejde om at stabilisere gravsten. For hvor sikkert skal en sten stå? Hvilken risiko for at en gravsten vælter, skal en ansat på kirkegården leve med? Og hvad med de gravsten, som gravstedsindehaverne ikke har ønsket at tage med sig hjem, efter de har sløjfet et gravsted? På nogle kirkegårde står der rigtigt mange gravsten, som ikke er registreret som bevaringsværdige, og en del af dem er både meget høje og ustabile. Hvad gør vi med dem? 
 

Nye pastorater fra januar 2019

Efter flere års drøftelser og implementering af en række indledende samarbejder mellem provstiets landpastorater, besluttede biskoppen i efteråret 2018, at Odder Provsti fra 1. januar 2019 ikke længere skal bestå af 8 pastorater, men af 3 pastorater: 

• Fjordpastoratet med Ørting-Falling-Gylling-Alrø-Hundslund og Torrild sogne 
• Kystpastoratet med Gosmer-Halling-Randlev-Bjerager-Saksild og Nølev sogne 
• Odder-Tunø Pastorat med Odder og Tunø sogne. 
 
Samarbejdet mellem menighedsrådene i Fjord- og Kystpastorater har været godt i gang i de sidste to år. For Odder og Tunø bliver det en ny situation at udgøre et fælles pastorat. 

Det helt nye bliver dog for alle, at præsternes tilknytning til sognene bliver forandrede. Det har stået klart gennem flere år, at Odder Provsti skulle klare sig med 8 præster.

Fælles menighedspleje

Gennem flere år har præsterne oplevet en stigning i antallet af ansøgninger om julehjælp. De fleste ansøg- ninger sendes til kirkekontoret i Odder, selv om en del ansøgere bor i andre sogne. Samtidig flytter mange ud og ind af provstiets sogne. På den baggrund har sognepræsterne Anne Mette Fruelund Andersen og Kirsten Lundager taget initiativ til at etablere en fælles menighedspleje. Der blev holdt stiftende general- forsamling i efteråret og det er håbet, at der i regi af den nye menighedspleje kan tages nogle gode nye initiativer til styrkelse af det diakonale arbejde i provstiet. 

Fest for menighedsrådsmedlemmer og ansatte 
Den 15. maj 2018 var alle ansatte og menighedsrådsmedlemmer i Odder Provsti inviteret til fest på Odder Parkhotel. 

De fleste kender hinanden fra samarbejder i dagligdagen. Men i de kommende år vil vi komme til at samarbejde endnu mere, fordi en ny pastoratstruktur træder i kraft i 2019. Det var baggrunden for at tilrettelægge en fælles fest. Det blev en dejlig fest med sange og taler, og hvad der ellers hører til en fest. 


I løbet af foråret blev den fredede Randlev Præstegård renoveret med nyt varmeanlæg. Gulvene blev brækket op, der blev isoleret og installeret gulvvar- me, og et jordvar
 

Randlev Præstegård opvarmes nu med jordvarme 

I løbet af foråret blev den fredede Randlev Præstegård renoveret med nyt varmeanlæg. Gulvene blev brækket op, der blev isoleret og installeret gulvvar- me, og et jordvarmeanlæg blev etableret på præstegårdsjorden. 

Istandsættelse af bindingsværksmurene er også iværksat. 
Arbejdet er blevet projekteret af arkitekt Per Kristen- sen, Aarhus, efter godkendelser var indhentet hos Kulturstyrelsen. 


Gennemgang af gravsten

Hundslund Kirke