Årsberetning fra provstierne 2018
Årsberetning Norddjurs Provsti

Årsberetning fra Norddjurs Provsti

Norddjurs Provsti er i løbet af 2018 trådt ind i Folkekirkens provstistruktur 3.0, med de udfordringer og store muligheder dette indebærer

Begivenheder i årets løb i Norddjurs Provsti 

Provstiet har altså i 2018 været præget af store omstruktureringer og ændringer i personalesammensætning. 

Medio februar kom afgørelsen på et års forhandlinger mellem menighedsrådene i provstiet, da biskoppen meddelte sin afgørelse om strukturændringer. Afgørelsen omfattede hele provstiet, hvilket betyder, at samtlige menighedsråd, sognepræster, kirkeligt ansatte og ikke mindst menigheder vil blive berørt af disse omfattende forandringer, og alle har følt sig på usikker grund. Det har været vigtigt at fokusere på muligheder frem for problemer. 

Med biskoppens afgørelse blev 36 sogne med 26 menighedsråd til 3 store pastorater med start den 1. august 2018. Anholt Pastorat har været holdt uden for strukturændringen, da de geografiske forhold byder særlige løsninger der. 

Så omfattende ændringer er uden præcedens og derfor også uden erfaringer. Det halve år imellem afgørelsen og igangsættelsen blev fyldt med forberedelser og planlægning. Sognepræsterne har ydet en kæmpe indsats for at planlægge fremtidens samarbejde, og menighedsrådene har kæmpet en brav kamp for at etablere nye fællesskaber. Men pr. 1. august 2018 trådte Norddjurs Provsti ind i den nye struktur med pastoraterne Norddjurs Vestre, Norddjurs Midt og Fornæs samt Anholt. Og strukturen virker! 

Den nye hverdag har kaldt på særlige løsninger, som for eksempel ”Kirkesiden” – en helside i den ugentlige husstandsomdelte avis, med oversigt over gudstjenester og kirkelige arrangementer i hele provstiet. Det viser sig at give større mobilitet blandt kirkegængerne og øget interesse for folkekirkens liv. 

Midt i disse store omvæltninger har hverdagen budt på små og store begivenheder. Ved udgangen af året ses nu tegn på, at provstiet bevæger sig fra en stramt styret etableringsfase til en roligere stabiliseringsfase, hvor menighedsråd og sognepræster finder fodfæste og ro i hverdagen. 

I forbindelse med etableringen af de nye pastorater indgik Norddjurs Provsti et samarbejde med Church-Desk. Hvert pastorat får sin egen hjemmeside med selvstændige sider for hvert sogn, men vigtigst er administrationsmodulet, en fælles kalender for alle tjenester og handlinger og aktiviteter i samtlige sogne. Denne kalender bliver styret af kordegne på et fælles kirkekontor i hvert pastorat. 

I Norddjurs Provsti er i 2018 tiltrådt: 

• Ny provst Lars Seeberg 
• Ny provstisekretær Ilka Daniel. 

Dagligdagen på Provstikontoret er præget af bestræbelserne på at opbygge rutiner i provstiets drift og fin- de ind i administration og økonomi, og derfra etablere nye procedurer og samarbejder samt udvikling af en mere rutinebåret hverdag som en fælles målsætning for provst og provstisekretær. 

• Ny personalekonsulent i Suzanne Kvist i en fælles ansættelse med Syddjurs Provsti 
• Sognepræst Hanne Louise Eyermann som vikar i Lyngby-Albøge sogne 
• Sognepræst Birthe Brødsgaard Kiilerich som vikar i Norddjurs Vestre Pastorat, konstitueret i Vivild-Vejlby sogne 
• Sognepræst Maja Søgaard Blokager, vikar i Ørsted Sogn. 

Der er blevet bevilliget en 50% lokalfinansieret stilling som sognepræst med tilknytning til Grenaa Sogn, 
men stillingen er ikke besat endnu. 

Pr. 1. august 2018 fik Jens Jørgen Refshauge bevilliget pension fra sit embede i Ørsted. 

Bygninger 

Ørsted har sat 2 nye byggeprojekter i gang. Præsteboligen er nedrevet og en ny er under opførelse. Projektet forventes afsluttet i efteråret 2019. 

Det andet byggeprojekt er etablering af et kapel med kølerum i den nuværende kirkelade. Projektet er godkendt og opstart forventes snart. 

Lyngby Præstegård bliver forberedt til ny fastansættelse af præst med en omfattende renovering. Projektet gennemføres i foråret 2019. 

Grenaa Sogn har haft en større reparation på sin kirkegårdsmur. 

Et projekt til fælles kalkningsudbud og -budgettering er ved at falde på plads og forventes at fungere fra 2019. Dette samarbejde skal sikre gennemskuelighed i planlægning og økonomi for kalkningen og en mere ensartet standard i resultatet – samt en besparelse i de samlede udgifter til kalkning. 

Der er truffet endelig afgørelse i en række langvarige byggesager i Enslev, Lyngby og Gjerrild sogne, og der er kommet stabilitet over præstebetjeningen i Lyngby-Albøge og Gjerrild-Hemmed sogne – til glæde og gavn for alle.