Årsberetning fra provstierne 2018
Årsberetning Aarhus Domprovsti Provst

Årsberetning Aarhus Domprovsti

Årsberetning for Aarhus Domprovsti 2018

Alle ni sogne i Aarhus Domprovst var på flere måder involveret i KULTURBY 2017 og Lutherjubilæet. Man kunne derfor forestille sig, at 2018 ville blive et mere stille år, hvor vi faldt tilbage på et lidt lavere energiniveau. Det synes ikke at være tilfældet, hvad der vil fremgå at de udvalgte eksempler senere i beretningen.

I modsætning til andre provstier i Aarhus Stift er vi stadig præget af en øget tilflytning og flere indbygge- re i alle sogne. Tre sogne er nu oppe på mere end 15.000 indbyggere: Vor Frue, Domsognet og Christians sogn. Samtidig falder medlemsprocenten men ikke antallet af medlemmer. Dåbsprocenten svinger fra sogn til sogn. For provstiet som helhed ligger den i underkanten af 60%. Det udhuler det økonomiske grundlag om ganske få år.

For befolkningen i Aarhus betyder sognegrænser intet. Man vil gerne vælge sin kirke. Kriterierne for val- get er flere. Det peger på, at et større samarbejde mellem sognene er ønskeligt. Og det er i gang. Vi har samarbejder, der er reguleret i vedtægter, og som er ledet af bestyrelser. Det er besværligt og tidskræven- de. Andre former for samarbejder finder sted ad hoc eller er forankret i et sogn, men deles med alle andre. Kirkestafetten er på 6 år et eksempel. Folkekirkens Familiestøtte et andet.

På provstiets visionsdag i november blev der lagt op til flere lignende samarbejder på denne løst koblede måde. For eksempel om diakonale tiltag, internationale gudstjenester, samarbejder på ens aktiviteter med meget mere. Sådanne samarbejder skete også i løbet af 2018 fx i forbindelse med Aarhus internationale Litteraturfestival i juni måned, hvor Litteraturcenteret inviterede til at samarbejde. Vor Frue, Langenæs, Skt. Markus, Skt. Lukas, Christianskirken og Langenæskirken deltog. Alle ser frem til samarbejdet i 2019.

Også i forbindelse med Aarhus Festuge og Folkeuniversitetets arrangementer for eksempel Århundredets

Festival bliver flere kirker inviteret med til at deltage med arrangementer.

UngK (Ungdomskirken i Aarhus) blev efter flere års tilløb etableret som et forsøg i 2013, støttet af de fire Aarhusprovstier. Det var mere vanskeligt at løbe arbejdet i gang end forudset. Efter en forlænget prøve- periode var det evident, at ungdomssegmentet er ved at opdage, at der er en anden tilgang til kirken via UngK. Derfor var de fire provstiudvalg enige om at gøre UngK permanent. Nu forestår en konsolidering af arbejdet. Det kan støttes af en bevilling af yderligere en studenterpræst til Aarhus Universitet, VIA University Colleges, Ingeniørhøjskolen og Maskinmesterskolen (Navitas). Stillingen forankres i Vor Frue Sogn. 75% af indbyggerne i Domprovstiet er i alderen 20-34 år. Det påvirker alle sogne, som begynder at arbej- de med, hvordan vi i højere grad tænker på, at gudstjenester og arrangementer skal henvende sig til den- ne aldersgruppe, der står med de grundmenneskelige spørgsmål, men forventer andre former for gudstje- nester og arrangementer.

Samsø er en vigtig del af provstiet, men ligger jo et stykke fra bymidten i Aarhus. Vi kan iagttage en lignende tendens til, at den største by, Tranebjerg, vokser, men andre områder taber indbyggere. Cirka halvdelen af øens og sognets indbyggere bor i Tranebjerg. Der er et stort lokalt samarbejde mellem kirken, foreninger, enkeltpersoner, institutioner og ikke mindst Samsø Kommune på øen.

Kirken er synlig som helhed og i de lokale områder. I juli måned holdes traditionelt Ø-gudstjeneste, hvor biskop Henrik Wigh-Poulsen prædikede i Tranebjerg Kirke. Menighedsrådet arbejder for eksempel med ud- viklingsplaner for alle kirkegårde.